ﻫﺪف ازاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ودﺑﯿﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ وﮐﻤﯽ اﺟﺮاي درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ درﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان(۶۵ نفر) و دﺑﯿﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ(۱۱۰ نفر) ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اي ﺑﺎرواﯾﯽ ۸۶/۶ % وﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ۸۵/۸ % اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺮدوﮔﺮوه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ورواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ازروش آﻣﺎرﺗﻮﺻﯿﻔﯽ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪاول وﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
برای دانلود کامل مقاله کلیک کنید

ارسال دیدگاه


مجمع ملی فعالان اردوهای فرهنگی رحیل

تماس با ما

تهران-خیابان میرزای شیرازی-خیابان ناهید-پلاک 10-واحد چهار

info@rahil.ir

021-88854322

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید !

     
مسیر امید سناسنتر فصل رویش هفت سنگ