چکیده:
طی چند دهه گذشته علاقـه وتوجـه بـه تحـول عـاطفی – اجتمـاعی کودکـان رو بـه فزونـی یافتـهاسـت. پـیش از ایـن پژوهشگران براین باور بودند که مشـکلات کودکـان ناشـی از نارسایی تحولی آنهاست و این گروه از کودکان مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت. واقعیت این است کـه اگرچـه،فراینـد تحـول همــواره بــا تغییـرات ســریع نمــیتوانــد فاقــد ناپایداري رفتاري باشد، اما کاملا روشن است که بسـیاري ازکودکـان در سـالهـاي نخسـتین کـودکی واجـد مشـکلات عاطفی و رفتاري هستند کـه در طـی زمـان و شـاید تـا دوران بلوغ و حتی بزرگسالی نیزتداوم مییابند.

برای مطالعه بیشتر و دانلود کامل مقاله روی دانلود کلیک کنید.

ارسال دیدگاه


مجمع ملی فعالان اردوهای فرهنگی رحیل

تماس با ما

تهران-خیابان میرزای شیرازی-خیابان ناهید-پلاک 10-واحد چهار

info@rahil.ir

021-88854322

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید !

     
مسیر امید سناسنتر فصل رویش هفت سنگ