• مجمع ملی فعالان اردوهای فرهنگی رحیل:

  • ایمیل:

    info@rahil.ir

  • تلفن:

    021-88945066

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻫﻤﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ازدﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان و دﺑﯿﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ

ﻫﺪف ازاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ودﺑﯿﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯿﻔﯽ وﮐﻤﯽ اﺟﺮای درس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ درﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان(۶۵ نفر) و دﺑﯿﺮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ(۱۱۰ نفر) ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳﺮﺷﻤﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای ﺑﺎرواﯾﯽ ۸۶/۶ % وﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ۸۵/۸ % اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺮدوﮔﺮوه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎری ورواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ازروش آﻣﺎرﺗﻮﺻﯿﻔﯽ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪاول وﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
برای دانلود کامل مقاله کلیک کنید

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *