گل یا پوچ

این بازی با بیشتر از 2 نفر قابل انجام است.
افراد به دو گروه مساوی تقسیم میشوند.
دو سرگروه شرایط بازی را از قبیل حد نصاب امتیاز و تعداد امتیازات، امتیاز درست حدس زدن و گرفتن گل را، مطرح میکنند.
به طور مثال درست حدس زدن و گرفتن گل 2 امتیاز و حد نصاب برنده شدن هم 21 باشد. برای شروع یکی از سرگروه ها دکمه یا ساچمه های کوچک که در بازی گل نامیده میشود را برداشته و به سرگروه دیگر پیشنهاد میکند که گل را در مقابل چند امتیاز میخواهی یعنی گل را میفروشد.
بنا بر معامله دو سرگروه در نهایت یکی از گروهها، در شروع بازی چند امتیاز دارد و گروه دیگر گل را دارد و میتواند با آن امتیاز بگیرد. سرگروه صاحب گل، گل را به طور پنهانی به یکی از دستها می سپارد، سپس همه مشت گره کرده ٔ خود را در مقابل دید گروه مقابل قرار می دهند.
نفرات گروه دوم با کنجکاوی و دقت و هوشیاری از حرکت دست سرگروه و نفرات، نگاهها و حالت چهره ها حدس میزنند و به سرگروه میگویند، سرگروه بنا بر حدس خود و یاران، دستهای مشکوک را کنار گذاشته و بقیه را یکی یکی با گفتن واژه پوچ یا خالی کنار میگذارد و به این ترتیب به گل نزدیک تر میشوند، چنانچه درست حدس زده و گل را پیدا کنند به همراه کسب امتیاز صاحب گل شده و در دور بعدی، آنها گل را مخفی خواهند کرد و چنانچه نتوانند، باز گروه مقابل با کسب امتیاز گل را پیش خود نگهداشته و میان دستها پخش خواهند کرد.
در ابتدای بازی اگر حدس قوی باشد که به یقین مبدل میشود، سرگروه میتواند با یکسره گرفتن گل 2 امتیاز بگیرد ولی اگر نتواند بنا به قراردادی که دارند 1 یا 2 امتیاز از دست میدهند. در خاتمه برنده بازی، گروهی است که تعداد امتیازاتش زودتر به 21 برسد.
برای دانلود فایل PDFکلیک کنید