گزارش بازدید از گروه فضایی شرکت صاایران

بازديد علمی صاايران با حضور جمعی از دانشجويان كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاه های صنعتی شريف، اميركبير، علم و صنعت ايران، شهيد بهشتی، تربيت مدرس،اصفهان،آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار شد. بعد از مراحل حراسات و تشخيص هويت همه شركت كنندگان به سالن كنفرانس هدايت شدند. ابتدا يکی از كارشناسان شركت صاايران به تشريح وضعيت ماهواره ها و تاريخچه شکل گيری نهضت توسعه ماهواره در ايران پرداخت و كشورهای طرف پژوهش و مدلهاي ساخته شده در ايران را توضيح داد. بخشی از صحبت های ايشان به شرح ذيل بود: دانشجويان ما در پروژه با ايتاليا و هند به تجربيات خوبی دست يافتند و در پروژه با كشور روسيه تجربيات خود را عميق و عملی كردند. مراحل ساخت ماهواره اجزاء پيچيدهای دارد ومعاهده های بين المللی زيادی استانداردهای آنرا تعيين می كنند. مجموعه استاندارد ESS شامل 150 استاندارد فضايي است كه همه كشورهاي صاحب ماهواره آنرا رعايت می كنند. برای اجرای هر پروژه ساخت ماهواره 250 تست ، انجام می پذيرد و الزامات آن بر اساس اندكس ها و يا سندهای استاندارد تهيه می شود. و ماهواره اميد و طلوع همه آنها را رعايت كردند. ساخت ماهواره به سه دسته تقسيم می شود:
ماهواره های تصوير برداری
ماهواره های مخابراتی
ماهواره های موقعيت ياب يا ناوبری
در ادامه رئيس گروه فضاايی صاايران با استقبال از حضور دانشجويان به چشم انداز صاايران اشاره كرد و برنامه های آينده صاايران را در قالب طرح حوزه عطف در دو دوره ده ساله مطرح نمود و تشريح اين طرح را به جلسهای تخصصی موكول كرد. پس از اين جلسه بازديدكنندگان به سالن نمايشگاه دعوت شدند كه در آنجا اكثر ماهوارههايی كه در ايران ساخته شده بود به نمايش درآمده است. حضور يکي از دست اندركاران اصلی ساخت ماهواره ها هيجانی مضاعف به دانشجويان منتقل كرده بود. ايشان از ابتداي ساخت ماهواره اميد تا تکميل آن و نحوه كار آن و مشکلات به وجود آمده و پرتاب های گوناگون توضيحاتی را ارائه نمودند. فرايند تکميل انواع ماهواره و انتظارات اين حوزه از پرتابگرهای ايرانی موضوع داغی بود كه ايشان مطرح نمود. درپايان با توجه به مطالب گسترده حوزه ماهواره و تجربيات ارزشمند كارشناسان به ناچاراين بازديد خاتمه يافت. اين بازديد در شرايطي به پايان رسيد كه دانشجويان تقاضای برگزاری بازديد تکميلی بودند و مديران صاايران نيز از آن استقبال كردند.