گزارش بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بنیاد برکت

بنای تأسيس بنياد بركت، دستور مقام معظم رهبری “مد ظله العالی” خطاب به رييس ستاد اجرايی فرمان حضرت امام(ره)، آقای دكترمخبر، بوده است كه فرمودند:در ذهنم حل مشکلات محرومين بوده است. مثلا مشکلات هزار روستا را حل كنيد. چه قدر خوب است هزار نقطه آباد شود يا هزار مدرسه در كشور ساخته شود، اين دستگاه را براي اين كار آماده كنيد. بنياد بركت در راستای همين رهنمود، در 20 آذر ماه سال 1386 توسط ستاد اجرايی فرمان حضرت امام(ره) تأسيس شد تا به عنوان مجموعه هايی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و انجام امور عام المنفعه، در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته فعاليت نمايد. اين نهاد با تفأل بر قرآن كريم آيه ی 96 از سوره ی مباركه ی اعراف “بركت” ناميده شد تا از همان ابتدا پيام آور بركت و توسعه در مناطق محروم و كمترتوسعه يافته ی كشور باشد. بنياد بركت كه منابع مالي آن از سوی ستاد اجرايي فرمان حضرت امام تأمين ميشود، در بيش از هشت سال فعاليت مستمر خود دستاوردهای ارزندهاي در زمينه های گوناگون به ارمغان آورده است. بنياد بركت به منظور توسعه و توانمندسازی اقتصادی و كارآفرينی در مناطق محروم آغاز به كار كرد، به همين دليل وجود استراتژی مناسب و منحصر به فرد از همان ابتدا بر بنيانگذاران آن آشکار بود. به همين منظور و پس از مطالعات اقتصادی بيش از 80 مدل مشابه در جهان،الگوی فعاليت اين بنياد تدوين شد؛ الگويی كه مطالعه ی آن نشان مي دهد نه كم نظير، كه در سطح جهان بي نظير است.هم اكنون بنياد بركت در حوزههای وسيعی در جهت خدمت به محرومين و نقاط كمتر توسعه يافته فعاليت دارد كه مواردی از قبيل توانمندسازی اقتصادی و كارآفرينی، توسعه ی فضاهای آموزشي از طريق تأسيس مدارس بركت، انجام امور زيربنايی، ساخت مراكز فرهنگی- مذهبی،توسعه ی خدمات بيمه های، مالی و حمايتی، ساخت بيمارستان و افزايش دسترسی آحاد جامعه به ويژه هموطنان ساكن مناطق محروم به خدمات بهداشتی و درمانی را شامل می شود.