گزارش بازدید از شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران

شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران در سال 1368تأسيس گرديد. رسالت اصلی اين شركت بالفعل نمودن بخش قابل توجهی از پتانسيل های كشور در زمينه انرژی برق آبی و توسعه تأسيسات ذخيره و انتقال آب می باشد. مركز اصلی شركت شهر تهران و حوزه فعاليت آن سراسر كشور می باشد. شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران هم اكنون بالغ بر 11 نيروگاه بزرگ، كوچک و ميکرو را با ظرفيت حدود 1005 مگاوات ايجاد و مورد بهره برداری قرار داده و همچنين مطالعه بيش از 19600 هزار مگاوات نيروگاه نيز در دستور كار اين شركت قرار دارد. اين شركت توانسته است با طراحی و اجرای پروژههای مختلف برقابی ضمن افزايش توان و ظرفيت كارفرمايی در اجرای پروژه های عمرانی و انتقال تکنولوژی، نسبت به افزايش و توسعه ظرفيتهای مشاوران در بخش طراحی و نظارت و پيمانکاران داخلی در اجرای مناسب پروژه ها اقدام نمايد و كشور را در اجرای طرحهای سد و نيروگاه آبی در بخش عمرانی به حدود 100 درصد و در بخش تجهيزاتی به حدود 70 درصد اجرا و ساخت داخل برساند. بازديد از شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران، با جلسهای در دفتر مركزی اين شركت آغاز شد و با هماهنگی جناب پورعسگر و خوشآمدگويی دكتر فاضلی ادامه يافت. همچنين مهندس زارع كارشناس اين مركز براي دانشجويان حاضر به بيان توضيحاتی در خصوص فعاليتهای اين شركت پرداخت و از عملکرد آن در چند سال اخير گفت.از ساير برنامه های اين اردوی علمی-فرهنگی اين بود كه نخبگان به عنوان سفير آب و سلامتی انتخاب شدند. برآيند اين بازديد كوتاه، آشنايی دانشجويان با انواع سدهای ايران و نحوه ساخت و آبگيری آنها بود كه به انتخاب تز دكترا و رساله برخی از دانشجويان همراه كمک كرد. درباره مهمترين دغدغه اين روزهای نيروهای دانشجو و جوان كشور كه بحث اشتغال و نيز حمايت از پروژهها و رساله ها آنهاست كارشناسان به پاره ای از توضيحات پرداختند تا دانشجويان با ذهنی روشنتر مسير راه خود را طی كنند. دانشجويان و همراهان كه رضايت نسبی از اين بازديد داشتند، در اين شركت را با مديران و كارشناسان آن به تبادل نظر پرداختند.