پانتومیم

شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم میشوند. گروه اول کلمه ای را با توافق انتخاب میکنند. از میان گروه دوم، یک نفر انتخاب میشود و گروه اول این کلمه را فقط به او میگویند. این فرد باید با اجرای پانتومیم (نمایش، بدون صحبت کردن) به بقیه ی اعضای گروه خودش بفهماند که اعضای گروه اول چه کلمه ای انتخاب کرده بودند. بقیه افراد گروه میتوانند صحبت کنند و سؤالاتی بپرسند، و کسی که پانتومیم را اجرا میکند میتواند با ایما و اشاره به آنها جواب دهد.
هر گروه مدت زمان خاصی (مثالً ۳ دقیقه) فرصت دارد تا کلمه ی مورد نظر را بیابد. در دور بعد، یک نفر از اعضای گروه اول باید همین نمایش را برای کلمه منتخب گروه دوم انجام دهد. در هر دور، گروهی که کلمه را صحیح حدس زده است، یک امتیاز میگیرد و گروهی که در تعداد دورهای مساوی، امتیاز بیشتری گرفته، برنده است.
در زیر اجرای این بازی را در برنامه تلویزیونی خندوانه می بینیم.