وسطی

به قید قرعه یکی از گروه ها وسط قرار می گیرد .
تیم مقابل که به دو گروه تقسیم شده در دو طرف تیم وسط قرار میگیرند.
این تیم با نشانه گرفتن بازیکنان تیم حریف،توپ را به گونه ای پرتاب می کنند که به یکی از آنها بخورد.
هر کسی توپ به او برخورد کند از جریان بازی خارج می شود.
اگر در هنگام پرتاب توپ یکی از افراد گروهی که وسط قرار گرفته توپ را قبل از اینکه به زمین اثابت کند بگیرد یک گل محسوب میشود.
اگر بعد از دریافت گل توپ به یکی از بازیکنان برخورد کرد.
می توانند در قبال دادن گل بازیکنی که سوخته است را به بازی برگردانند.