نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه

 • چکیده:
  1. هدف مقاله:

  هدف از این مقاله، نیازسنجی برنامه آموزشی بر اساس سبک زندگی اسلامی−ایرانی مقطع متوسطه است. روش تحقیق توصیفی−پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه های چهارگانه شهر کرج است.که در سال تحصیلی ۹۳−۹۴ مشغول به تحصیل بوده اند.

   روش نمونه برداری:

  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از تعداد ۲۸۱۹۴ نفر کل جامعه آماری و براساس فرمول کوکران ۳۷۹ نفر مطالعه شدند.

   شیوه گرد آوری اطلاعات:

  مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته حاوی ۷۰ سؤال بسته پاسخ از طیف لیکرت بود. جهت تأیید روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و از نظر اساتید مجرب استفاده شد.سرانجام پس از اصلاح و تأیید روایی، برای کسب پایایی، پرسشنامه میان ۳۰ نفر از دانش آموزان در دسترس توزیع شد . ضریب آلفای کرونباخ آن برابر ۷۵۱/۰ به دست آمد.

   روش تحلیل:

  در تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار spss در سطح آمار توصیفی از شاخص های فراوانی. درصد، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد.

   در این مقاله:

  در این مقاله چهار بعد شامل مهارت های زندگی، بهداشت و ایمنی، فرهنگ و هنر، دینی و مذهبی بررسی شد. یافته ها نشان می دهد، به جز بعد مهارت های زندگی میان وضعیت موجود و مطلوب برنامه آموزشی در ابعاد دینی و مذهبی، بهداشت و ایمنی و فرهنگ و هنر تعادل برقرار نیست و به برنامه آموزشی نیاز وجود دارد.

  برای دانلود مقاله در قالب فایل PDF بر روی دانلود کلیک کنید.

  پیام بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *