نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری

علی رغم توانمندی های ایران در زمینه گردشگری، متاسفانه تاکنون نتوانسته به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد. ازجمله عواملی که می تواند صنعت گردشگری کشور را توسعه و بهبود بخشد، بکارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی است. لذا این مقاله نقش بازاریابی را در توسعه صنعت گردشگری استان سمنان مورد توجه قرار داده و در این راستا پنج عامل، تعدیل سیاست گذاری های کلان کشوری، توسعه ساختارهای زیربنایی، توجه به جاذبه های گردشگری، فعالیت های تبلیغاتی و تنظیم راهبردها براساس توزیع جاذبه ها که به نظر می رسد با توسعه صنعت گردشگری استان سمنان مرتبط باشند به عنوان ابعاد موضوع مطرح شد. پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان، مدیران و صاحب نظران حوزه گردشگری، و مطالعات کتابخانه ای پرداخته و برای پاسخگویی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه صنعت گردشگری استان سمنان پنج فرضیه، تدوین گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و صاحب نظران در حوزه گردشگری شامل ۳۰۰ نفر و حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۱۶۹ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته ای که با ۴۹ شاخص با مقیاس پنج گزینه ای که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ به میزان ۸۲/ ۰ محاسبه شده، استفاده شده است. داده های گردآوری شده با شاخص های آماری کای دو، ضریب آزمون کوهن و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمامی عوامل تاثیرگذار که در این پژوهش مطرح شده اند در توسعه صنعت گردشگری استان سمنان موثراند.
برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *