موشک آبی

آیتم موشک آبی که از هیجان انگیز ترین آیتم های اردوی یک روزه درون مدرسه ای هفت سنگ و فصل رویش می باشد.خلاقیت،همکاری و هیجان اصلی ترین ویژگی این آیتم می باشد.