مشاعره

مُشاعره به معنی مسابقه شعرخوانی از بر و رقابت کردن در شعر است. این مسابقه میتواند بر اساس شعرهای سروده خودِ فرد به ویژه سروده های فی البداهه باشد
و یا بر اساس شعرشاعران دیگر مشاعره گاه بدین صورت است که هر یک از افراد بیتی شعر از بر میخواند و نفر بعدی باید شعر خویش را با آخرین حرف آن بیت آغاز کند.
البته بازی های مشابهی با اسامی شهر ها، نام انسان ها و … انجام می شود.