مافیا

قبل از شروع توضیح این بازی ذکر این نکته ضروری است که نسبت به اصل این بازی نقدهایی وارد است که مخاطب ما با توجه به شرایط خود تصمیم بر اجرا یا عدم اجرای آن خواهد گرفت.
این بازی نیاز به یک بازیگردان (کدخد) دارد که خود بازی نمیکند و فقط مدیریت بازی را بر عهده دارد. وی ناظر بر اعمال تمام بازیکنان است.
در ابتدا، کدخدا نقش هر یک از افراد را به طور مخفیانه مثلا با پخش کارت تعیین میکند.
در هنگام بازی اگر تخلفی رخ دهد کدخدا میتواند فرد متخلف را از بازی اخراج مینماید.
بازیکنان بایستی تمام صحبتها و حرکاتشان را پس از کسب اجازه از کدخدا انجام دهند.
بدون اجازه کد خدا کسی حق صحبت کردن را ندارد و برای سخنرانی کردن باید از کدخدا اجازه گرفته شود.
کدخدادر صورتی که متوجه تقلبی از یکی از بازیکنان شود بایستی دخالت کرده و بازی را متوقف کند.
بازیکنی که حذف میشوند باید از محوطه بازی خارج شود.
وظیفه اصلی کدخدا مبارزه با خرابکارها و متقلبان میباشد.
این بازی دو گروه اصلی دارد مافیاها و شهروندان که هر کدام از این گروه ها نقش های مختلفی دارند: نقشهای مافیایی : مافیا– آقازاده و نقشهای شهروندی : اسنایپر – کاراگاه یا رییس پلیس – دکتر –نیروی ویژه- روئین تن – بهیار – شهروند ساده را شامل می شود معمولا این بازی با نقش های مافیا ، دکتر ، پلیس و شهروند ساده برگزار می شود و سایر نقش ها به صورت تخصصی است که می توان از آنها در صورت لزوم استفاده کرد.
وظایف هرکدام از این نقش ها به صورت زیر است:
مافیا: در فاز شب بیدار میشود و یک نفر را برای کشته شدن انتخاب میکند
آقازاده: شخصیت منفی بازی که در فاز شب، با ندای کدخدا پس از دکتر بیدار میشود و یک نفر را انتخاب میکند که در روز بعد لال باشد.
آقازاده نقش مافیایی دارد و باید سعی کند که مافیا را کمک کند ولی از هویت همکارانش خبر ندارد.
اگر بهیار درست عمل نکند شهروند منتخب در روز بعد حق صحبت کردن و رأی دادن ندارد.
دکتر: در فاز شب، با ندای کدخدا پس از مافیا بیدار میشود و یک نفر را انتخاب میکند که از خطر کشته شدن توسط مافیا نجات یابد.
بهیار : در فاز شب با ندای کدخدا، پس از آقازاده بیدار میشود و یک نفر را که حدس میزند لال شده باشد را انتخاب میکند که لال نباشد.
کارآگاه: در فاز شب، با ندای کدخدا بعد از بهیار بیدار میشود و یک نفر را که حدس میزند مافیا باشد را انتخاب میکند که از هویتش آگاه شود.
مثال اگر فرد مورد نظر آقازاده باشد کدخدا به کاراگاه مخفیانه جواب میدهد که او مافیاست.
اسنایپر:معمولا این نقش استفاده نمی شود جزء گروه پلیس است و در فاز شب، با ندای کدخدا بعد از کاراگاه بیدار میشود و یک نفر را که حدس میزند مافیا باشد را انتخاب میکند که کشته شود.
رویین تن: شهروندی است که یک بار در فاز شب قابل کشته شدن نیست.
نیروی ویژه: یکی از شخصیتهای پلیسی است که در فاز شب با ندای کدخدا بیدار میشود و میتواند یکی از بازیکنان که احتمال میدهد شهروند باشد را انتخاب کند و با او لینک کند.
کدخدا به بازیکن انتخاب شده توسط نیروی ویژه به گونهای که کسی متوجه نشود دست میزند، آن بازیکن چشم را باز میکند و 2 نفر یکدیگر را شناسایی میکنند.
منظور از این حرکت شناسایی شهروندان به صورت مخفیانه میباشد.
در شبهای بعد به همین ترتیب 2 نفر میتوانند چشمها را باز کنند و با نفر سوم لینک کنند و ۳ نفر یکدیگر را بشناسند.
3 نکته وجود دارد:
1. در هنگام لینک کردن در فاز شب، افراد تنها میتوانند یکدیگر را به عنوان عضوی از شهروندان شناسایی کنند و حق فاش کردن هویت اصلی خود را ندارند
2. در صورتی که نیروی ویژه یا نیروهای ویژه اشتباهاً با یک مافیا لینک کنند همه نیروهای ویژه کشته میشوند. در حالی که آن مافیا زنده میماند.
در این صورت در روز بعد کدخدا تمام نفرات حذف شده از بازی کشته شدگان توسط اسنایپر، مافیا، و نیروهای ویژه را نام میبرد و فقط اعلام میکند که شهر مرگ نیروی ویژه داشته است و این که چه کسانی نیروی ویژه کشته شده اند را اعلام نمیکند.
3.اگر نیروی ویژه اصلی به هر نحوی کشته یا حذف شود در شب های بعد سایر کسانی که با نیروی ویژه لینک کرده بودند حق چشم بازکردن یا قدرت لینک کردن با نفر دیگر را ندارند.
نحوه ی اجرای بازی
کدخدا به بازیکنان میگوید که همه بخوابند که به معنای این است که همه بازیکنان چشمان خود را ببندند و سر خود را پایین بیندازند. سپس، با دستور کدخدا با عنوان “مافیا بیدار شود”، اعضای مافیا چشمان خود را باز میکنند و همدیگر را شناسایی میکنند.
اعضای مافیا در هر شب، با اتفاق نظر باید یکی از شهروندان را به نوبتی که در شب اول تصمیم گرفته اند، به قتل برسانند.
این کار باید بدون جلب توجه سایر بازیکنان که چشمانشان بسته است به طور هماهنگ و همزمان انجام شود و با اشاره انگشت به اطلاع کدخدا رسانده شود.
اگر هماهنگی و نوبت رعایت نشود اعضای مافیا در کشتن شهروندان موفق نخواهند بود.
طبیعی است که اعضای مافیا معموالً کسی را میکشند که در پیدا کردن هویت افراد مافیا و قانع کردن بقیه در این زمینه موفق تر از سایرین باشد.
حتی ممکن است در مواقع بحرانی، برای اعتبار دادن به حرفهای دوست مافیای خود یا نقض حرفهای یک شهروند باهوش، یکی از افراد خودی “مافیا “را بکشند و این گونه خلاقیت هاست که به پیچیدگی بازی می افزاید.
پس از اتمام کارِ مافیا، کدخدا به آنها میگوید چشمان خود را ببندند این کار معادل این جملهاست: مافیاها بخوابند.
در صورتی که بازی، دکتر، پلیس یا کارآگاه نیز داشته باشد، این افراد نیز به ترتیب به دستور کدخدا چشمان خود را باز میکنند و پس از انجام وظیفه خود مجدداً چشمانشان را میبندند.
ترتیب اولویت اعلام اسامی در شب به ترتیب ذیل خواهد بود.
1.پدرخوانده (چون در شب تنها کسی است که قدرت داره و باید نقش خودش رو ایفا کند میباشد)
2 –اسنایپر
۳ -کارآگاه
4 –دکتر
5 -آقازاده
و در آخر نیروی ویژه
لازم به توضیح میباشد که به ترتیب اولویت کدخدای بازی باید اسامی رو دریافت و اعمال کند.
در این مرحله، کدخدا به بازیکنان اعلام میکند که چشمان خود را باز کنند و اتفاقات شب گذشته را به اطلاع آنها میرساند.
اگر کسی توسط مافیا به قتل رسیده باشد، از این امر آگاه میشود و بدون گفتن وصیت از محل میدان بازی خارج میشود.
سپس، بازیکنان میتوانند با گرفتن نوبت از کدخدا شروع به صحبت کنند و استدلال خود را درباره هویت اعضای باقیمانده بر اساس شواهد و رفتار گذشته آنان بیان کنند.
پس از اتمام صحبتها، کدخدا برای حذف یکی از اعضای مظنون به عضویت در مافیا، رای گیری میکند و به چند نفر از کسانی که بیشترین رای را دارند اجازه صحبت مجدد برای دفاع از خود داده میشود.
سپس یک بار دیگر بین این افراد رای گیری میشود و در نهایت کسی که بیشترین رای مخالف را دارد تعداد بیشتری از بازیکنان مشکوک به عضویت او در مافیا هستند از میدان بازی خارج میشود.
هر کسی فقط حق دادن یک رای را دارد.
در ابتدای بازی تصمیم گرفته میشود:
1.افرادی که از بازی خارج میشوند هویت خود را اعالم کنند یا ناشناس بمانند
2.در بازی وصیت کردن وجود داشته باشد یا خیر.
بازی زمانی پایان مییابد که یا تمام مافیاها حذف شوند (برد شهروندان)، و یا تعداد مافیاها و شهروندان مساوی شود(یعنی برد مافیا).
در ضمن این بازی با بیش از هفت نفر اجرا می شود.