قلعه

فضا برای بازی باید وسیع باشد.
ابتدا به دو گروه تقسیم می شوند.
محدوده ای مثل کنج یک دیوار یا کنار یک وسیله ای را به عنوان قلعه مشخص میشود.
به قید قرعه افراد یکی از دو گروه فرار کرده و گروه دیگر باید به دنبال آنان برود.
هر کدام از افراد کروه فراری که دستگیر شدند باید در قلعه زندانی شود.
یک قلعه بان برای مراقبت از زندانی ها می گذارند.
پس از دستگیری اعضای گروه فراری بقیه اعضا باید تلاش کنند تا اعضای زندانی شده را آزاد کنند.
تماش دست یکی از اعضا با افراد زندانی مجوز آزادی آنان است.
وقتی تمام افراد گروه دستگیر شوند جای دو گروه جابجا می شود.
دستگیری در صورتی شکل میگیرد که فرد فراری برای لحظه ای هم که شده در دست گروه مقابل اسیر شود.
این بازی با بیش از ده نفر اجرا می شود.