• مجمع ملی فعالان اردوهای فرهنگی رحیل:

  • ایمیل:

    info@rahil.ir

  • تلفن:

    021-88945066

عوامل مؤثر بر توسعه معنویت و ارزش هاى دینى دانش آموزان

    چکیده

هدف این تحقیق، شناسایى عوامل مؤثر بر توسعه معنویت و تحکیم ارزش هاى دینى دانش آموزان از دیدگاه دبیران، و روش تحقیق، توصیفى پیمایشى است.
جامعه آمارى، دبیران مدارس راهنمایى ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهر قم و نمونه آمارى ۶۰ نفر مى باشد که براساس جدول مورگان به شیوه تصادفى طبقه اى انتخاب شدند.
ابزار گردآورى اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته حاوى ۲۰ مؤلفه از نوع آرایش رتبه اى بود که پایایى آن مطابق آلفاى کرانباخ معادل ۸۳ درصد تعیین گردید.
تجزیه و تحلیل توصیفى و استنباطى اطلاعات مطابق آزمون Zتک گروهى و تحلیل واریانس یک راهه (F) نشان داد:
۱٫ عوامل خانوادگى، آموزشگاهى و رسانه اى در توسعه معنویت و تحکیم ارزش هاى دینى و اعتقادات دانش آموزان تأثیر دارند.
۲٫ میزان تأثیر عوامل خانوادگى، آموزشگاهى و رسانه اى در توسعه معنویت و ارزش هاى دینى دانش آموزان متفاوت است.
۳٫ از دیدگاه دبیران، خانواده بیشتر از آموزشگاه و رسانه ها در توسعه معنویت و ارزش هاى دینى دانش آموزان تأثیر دارد.
۴٫ از عوامل خانوادگى، میزان پایبندى پدر و مادر به انجام امور معنوى و شکل گیرى مناسب آموزه هاى دینى در دوران کودکى؛ از عوامل آموزشگاهى، تأثیر دوستان و همسالان و شخصیت معلمان؛ و از عوامل رسانه اى، توجه به فرهنگ خودى در برنامه ها و پخش سریال هاى دینى و تاریخى از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه و تحکیم ارزش هاى دینى شناخته شدند.

برای دانلود فایل کامل مقاله کلیک کنید.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *