طناب کشی

دو گروه شوید و یک خط مرزی میان این دو گروه بکشید.در فاصله ای مناسب نسبت به خط مرزی بایستید . هرکدام از دو گروه پشت سر هم صف کشیده و دو سر طناب را بگیرند.با دستور داور هر کدام از دو گروه تلاش کنند با کشیدن طناب ، گروه مقابل را به خط مرزی برسانند.اگر یکی از دو گروه طناب را رها کرده یا پای یکی از اعضا از خط مرزی گذشت،بازنده است .البته می توان از خارج شدن پای تمام اعضای از خط مرزی را مالک قرار داد.