سوخت نگاری با چوب

این آیتم در اردوهای درون مدرسه ای هفت سنگ به صورت تخصصی اجرا می گردد.