رابرت یا روپل

بازی با بیش از شش نفر قابل اجراست.
بازیکنان به دو گروه سه نفره تقسیم میشوند.
روی زمین شکل زیر کشیده میشود.

برای بازی به قید قرعه یکی از گروه ها بیرون ایستاده و یکی دیگر از گروه ها به شکلی که
می گوییم داخل می ایستد.

هرکدام از اعضای گروه داخل،تنها می توانند در میان دو خط عرضی حرکت کنند؛اما سرگروه که در اولین خط عرضی می ایستد،اجازه دارد در خط طولی که محدوده بازی را به دو نیم کرده رفت و آمد کرده و از طریق همان خط هم وارد خطوط عرضی شود.

با دست دادن در سرگروه بازی شروع می شود.
اعضای گروه بیرون باید تلاش کنند وارد محدوده بازی شده و از آن طرف خارج شوند.
اعضای داخل هم باید تلاش کنند به آنها دست بزنند در صورتی که دست افراد داخل به افراد بیرونی بخورد ،آن فرد از بازی بیرون می رود.
هر فردی هم که محدوده بازی را طی کرده و به آن سو رسیده است باید همین مسیر را برگردد.
اگر از اعضای گروه
بیرونی مسیر رفت و برگشت را بی آنکه دست کسی به او بخورد طی کند،گروه پیروز است.
در این صورت یک امتیاز به نفع آنها نوشته شده و دوباره بازی را از بیرون شروع میکند ؛
اما اگر هیچ کدام موفق به این کار نشدند،یک امتیاز به نفع گروه دیگر نوشته شده و جای دو گروه عوض می شود.