تیر اندازی با تپانچه

آموزش تیر اندازی با تپانچه ده متر توسط مربی با سابقه پارالمپیک آمریکا