تبیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقدمه: گردشگری سلامت به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک شایانی می نماید. با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش سلامت، گردشگری سلامت یکی از راهبردهای اصلی در جذب سرمایه های خارجی و استقلال از درآمدهای نفتی است. با درنظر گرفتن هزینه کم و پردرآمد بودن این صنعت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، توجه خود را بر این بخش از صنعت متمرکز و برای آن برنامه ریزی می کنند. برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت ابتدا با مطالعه دقیق ادبیات موضوع این عوامل استخراج گردیده و در مرحله بعد برای صحه گذاری و دسته بندی این عوامل از ۱۵ خبره و کارشناس پزشکی و گردشگری مصاحبه باز بعمل آمد. این مصاحبه ها تا حد اشباع ادامه یافت. برای نمونه گیری در بخش خبرگان از روش گلوله برفی استفاده شد. در پایان عوامل بصورت یکپارچه بررسی و دسته بندی شدند. با نظرسنجی از خبرگان و مطالعه دقیق ادبیات موضوع عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت در ۵ دسته کلی زیرساختهای درمانی و پزشکی، زیرساختهای گردشگری، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی-فرهنگی دسته بندی شدند. پس از آن شاخصهای کلیدی برای گردشگران سلامت تبیین گردیدند. در گردشگری سلامت برای دستیابی به حداکثر مزایا و مطلوبیت ها، می بایست کلیه عوامل و متغیرهای تاثیرگذار در این امر شناسایی شده و متناسب با آن سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم صورت گیرد. با توجه به یافته های پژوهش، برای گردشگران سلامت شاخصهای هزینه درمان، کادر درمانی متخصص، تجهیزات به روز، امنیت و فرهنگ کشور از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردارند. بنابراین برای توسعه گردشگری سلامت می بایست با در نظر گرفتن کلیه عوامل بصورت یکپارچه، توجه ویژه ای بر عوامل کلیدی داشت.

برای دانلود فایل کامل مقاله کلیک کنید

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *