بیست سوالی

در این بازی یک نفر یا یک تیم، واژه ای را در نظر میگیرند. بازیکن یا تیم طرف مقابل باید با پرسیدنِ تنها 20 پرسش بتواند آن واژه را حدس بزند. به پرسش های او تنها پاسخِ بله/خیر داده میشود. بهترین استراتژی برای پرسش کننده در این بازی، طبقه بندی موضوعها است به طوری که بازیکن از موضوع های کلی به جزئی برود.
نمونه ای از این بازی که در برنامه تلویزیونی خندوانه اجرا شده است در زیر قرار داده شده است.