بازی های اردویی

در این بخش بازی های کاربردی و متناسب با اردو های مختلف با توضیحات کامل جمع آوری شده است.
بازی هایی مثل:
گل یا پوچ
مشاعره
بیست سوالی
پانتومیم
طناب کشی
وسطی
مافیا
هفت سنگ
قلعه
رابرت (روپل)
چشمک
زو
دست رشته
گنج
نون بیار،کباب ببر
رد کن بره
والیبال نشسته
از این فایل برای توضیح بازی به افرادی که بلد نیستن میتوان استفاده کرد.