بازی درمانی و حل مشکلات رفتاری کودکان

چکیده:
طی چند دهه گذشته علاقـه وتوجـه بـه تحـول عـاطفی – اجتمـاعی کودکـان رو بـه فزونـی یافتـهاسـت. پـیش از ایـن پژوهشگران براین باور بودند که مشـکلات کودکـان ناشـی از نارسایی تحولی آنهاست و این گروه از کودکان مشکلات را پشت سر خواهند گذاشت. واقعیت این است کـه اگرچـه،فراینـد تحـول همــواره بــا تغییـرات ســریع نمــیتوانــد فاقــد ناپایداری رفتاری باشد، اما کاملا روشن است که بسـیاری ازکودکـان در سـالهـای نخسـتین کـودکی واجـد مشـکلات عاطفی و رفتاری هستند کـه در طـی زمـان و شـاید تـا دوران بلوغ و حتی بزرگسالی نیزتداوم مییابند.

برای مطالعه بیشتر و دانلود کامل مقاله روی دانلود کلیک کنید.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *