بازدید از کارگاه اسباب بازی سازی چوبین

یکی از برنامه های اردوی مسیرامید در راستای بازدید از مراكز علمي و فرهنگي كشور، بازديد از كارگاه سرگرمي هاي رشدآفرين چوبين بود. دانشجويان همراه در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري از رشته های مختلف برق، مهندسی صنايع، مهندسي چوب و كاغذ بودند.نخست در بدو ورود، بازديدكننده با يک كارگاه ساده و شلوغ روبرو شدند كه ممکن است اين پرسش برايش پيش بيايد قرار است در اين كارگاه از چه چيزي بازديد شود؟ مسئله اي كه هنگام ورود پيش آمد. اما با عادت چشم به آن شلوغي، ميتوانستي جاي جاي كارگاه را از وسايل بازي كودكانهاي ببيني كه به دليل شلوغي و ريزي وسايل، در ابتدا ديده نميشوند. توضيحات مهندس محمد نوروزي، مدير كارگاه و طراح اسباب بازيها، ذهنهاي آماده دانستن را سيراب كرد و پرسش تمام لحظه ها را به گونهاي پر كرد كه كسي نفهميد چطور زمان می گذشت. دانشجويان بر اساس رشته و كنجکاوي خود پرسشهايي از طراحي، مواد اوليه مورد استفاده، درصدهاي داخليسازي شده، بازار فروش، ميزان توليد، صادرات، خصوصي و دولتي بودن كارگاه و …. پرسيدند و نوروزي نيز با حوصله در فضايي صميمانه و ساده به تک تک پرسشها شفاهي يا عملي با كار روي هر يک از دستگاهها و ماشين آلات موجود در كارگاه پاسخ دادند. وي از خالقيت هاي خود در اين كارگاه كوچک گفت به قول معروف زماني كه امکانات محدود باشد ناگزير از خالقيت و نوآوري خواهي بود. و در ادامه با بردن دانشجويان به پشت كارگاه كه منبع چوبها و پوشالهاي چوبي بود، دستگاه گرد و چوبي به ظاهر سادهاي را نشان داد كه به قول خودش يکي از تجهيزات سري كارگاه است. اين وسيله که ساخت دست بود وظيفه رنگ كردن يک پارچه برخي از وسايل بازي كودكان را برعهده داشت. شايد لازم به يادآوري باشد كه چوبها، رنگها و … مورد استفاده در اين كارگاه اسباب بازي دانش بنيان كه دانش بنيان شدن آن نيز ماجرايي ديگر دارد به طور كامل طبيعي بوده و به كودكان هيچ آسيبي نميرساند. همچنين سهم بازار وسايل بازي چيني و مالزيايي در داخل كشور را كم كرده چرا كه به لحاظ قيمت و كيفيت در نقطهاي برتر از آنها قرار دارد. به گفته نوروزي اين نشان برند به لحاظ بازار تقاضا مشکلي ندارد و ظرفيت بازار در داخل بالاست اما در بخش توليد نياز به سرمايه گذاري بيشتر است. دانشجويان در اين گردش علمي از 3 قسمت بازديد كردند كارگاه و سوله اصلي كه اسباب بازيها در آن ساخته ميشدند، حياط پشتي اين كارگاه كه برخي وسايلي در آن رنگ ميشدند و در نهايت طبقه بالاي اين كارگاه كه فضاي كوچکي براي استراحت و بسته بندي اسباب بازيها در كارتنها مخصوص اين نشان ملي روپک در بخش توليد اسباب بازي چوبين بود. اين كارگاه كوچک، به قول معروف فلفل نبين چه ريزه بشکن ببين چه تيزه، 30 نوع اسباب بازي چوبي توليد ميكرد كه به گفته طراح آن، اسباب بازيها تنها براي سرگرمي كودكان نبوده و هر يک قدرت جسمي، فکري، تحليلي كودكان را تقويت كرده و باعث رشد كودک در مراحل مختلف رشد ميشود. در نهايت بازديدكنندگان با دريافت هدايايي چوبين از اين كارگاه كوچک، فعال و خالق با ذهنيتي متفاوت از هنگام ورود، بازگشتند. در بازخورد شفاهي كه از همراهان گرفته شد همگي اظهار رضايتمندي ميكردند و از پيشنهادهاي مطرح شده نيز بيشتر شدن ساعت بازديد بود زيرا عنوان شد افراد با هدف براي بازديد از اين نوع كارگاهها ثبت نام ميكنند و انتظار دارند در فرصت كافي پرسشهاي خود را مطرح كنند.