بازدید از پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری

توجه به علم و تکنولوژي براي دستيابي به پيشرفت و استقلال واقعي از عناصر اساسي فرهنگ جهان معاصر به شمار مي آيد ، بي شک، شناخت درست علوم و فنون جديد و كاربرد آنها و همچنين انجام پژوهش هاي متناسب با نيازهاي جامعه، عامل اصلي رشد و توسعه فرهنگي ، اجتماعي ، صنعتي و اقتصادي است . بديهي است كه بدون توجه به اين امر، تحقق اهداف آموزش و پژوهشي به نحو مقتضي و مطلوب امکان پذير نخواهد بود. بنابراين، بين پيشرفتهاي علمي و فني از يک سو و رشد و توسعه فراگير و پويا از سوي ديگر رابطه اي مستقيم و ناگسستني برقرار است . پژوهش هاي مستمر علمي ، در قلمروهاي مختلف دانش بشري طبيعتاً تحولاتي را ايجاد مي كندو افق هاي جديد و روشني را براي دسترسي به فرآورده هاي بديع و بي سابقه پيش روي قرار مي دهد. بر اين اساس، تاريخ زيست شناسي – در روند تحول خود، گه گاه به نقاط عطفي دست يافته است . پيشرفتهاي چشمگير حاصل در زيست شناسي مولکول ، به ويژه در پژوهشهاي ژنتيکي و بيوشيميايي ، به كمک فنون و روشهاي دستکاري ژنها و پيدايش مهندسي ژنتيک ، در حقيقت انقالبي را در عرصه علوم تجربي به وجود آورده است. با اطمينان مي توان گفت كه مهندسي ژنتيک شگفت انگيز ترين رخداد علمي – تجربي است كه بشر تاكنون به آن دست يافته است وبديهي است كه آگاهي جامع و ريشه اي از چگونگي پيدايش ، استقرار و كاربرد آن ضروري است.مهندسي ژنتيک و زيست فناوري در زمينه هاي مختلف علمي – زيستي مانند كشاورزي ،علوم پزشکي و دارويي و صنعت كاربردهاي ارزشمند است كه آثار خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم در زندگي روزمره انسان و در عرصه هاي گوناگون علمي ، پژوهشي ، اقتصادي ، صنعتي اجتماعي و فرهنگي ظاهر ساخته است. پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري به عنوان يک موسسه پژوهشي و به منظور انجام تحقيقات علمي – صنعتي و بويژه كاربردي تاسيس گرديد تا از يک سو در جهت نيل به اهدافي چون تحقيقات در زمينه هاي مختلف علوم زيستي ، پزشکي ، كشاورزي ، دارويي و بيوتکنولوژي گام بردارد و از سوي ديگر، آموزش و تربيت متخصصان و محققان دانشگاههاي كشور را به عهده گيرد .در حال حاضر ، بيش از 200 نفر در بخش هاي مختلف پژوهشي ، اداري و خدماتي مركز فعاليت مي كنند . علاوه بر اين ، تعدادي از متخصصان و پژوهشگران ساير دانشگاهها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج از كشور، از طريق انجام طرح هاي تحقيقاتي مشترک و برگزاري دوره هاي آموزشي با پژوهشگاه همکاري مي كنند.