بازدید از خط هفت مترو تهران

خط 7 مترو تهران 7 كيلومتر طول دارد و از ورزشگاه تختی شروع و تا ميدان صنعت در 22 ايستگاه با كارفرمايی اصلی قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء و زير گروه مهندسی سپاسد در حال اجراست. به گفته كارشناسان گروه اين خط جزو عميق ترين خطهای مترو تهران است كه عمق 14 متر تا 92 متر را طي می كند. در ابتادا پس از معرفي حضار، فيلم معرفي دستگاههای مترو با توضيحات كارشناس مربوط به نمايش درآمد و سپس فيلم ديگری درباره نحوه عملکرد دستگاههای حفاری زير زمين به همراه توضیحات تکنيسين مربوط به نمايش درآمد. مهندس معيری رئيس كارگاه خط 7 نيز توضيحی درباره ايستگاهها و تقاطعها و طراز عمق و مهمترين مسائل فنی پيشروی مترو پرداختند. او گفت با برخورد دو يا چند خط به يک ديگر تقاطع به وجود ميآيد و گاهي روي هم قرار دارند و گاهی از كنار هم عبور ميكنند. در ادامه وي به بيان برخي مشکلات خط 7 پرداخت و از نخبگان حاضر در جلسه استمداد كمک كرد. وی گفت يکی از مسائل ما حمل گل در سطح شهر است. هم اكنون با اسفنج درز كاميونها گرفته ميشود كه كار سختی است. در صورت ايجاد روزنه خيلي كوچک گل نشت و تخليه میشود. در اين مورد يکي از نخبگان استفاده از كمپرسورهای حمل سيمان را با ابعاد بزرگتر پيشنهاد داد. استفاده از توان نور بالا و پايين در ايستگاه در طيف های رنگی و يا مهار انرژی جت فن ها و يا جنس سپر شيشه ای ايستگاه مترو از ديگر موضوعاتی بود كه نيازمند مشاركت جامعه نخبگان و دست اندركاران است. پس از اتمام جلسه به اتفاق همه گروه از نزديک نحوه ريل گذاری و فعاليت دستگاههای مترو را مشاهده كردند.