بازدید از آفرینشگاه شزان

شزان يک شتاب دهنده تركيبي – تخصصي ايراني در حوزه فناوريهاي همگرا (شناختي، زيستي، اطلاعات و نانو) است كه كارآفرينان را براي رسيدن به آرزوهايشان توانمند ميكند. شركت شزان براي دستيابي به اهداف خود، مدل كسب وكاري طراحي كرده است كه شامل واحد تحقيق و توسعه (پژوهشکده) و واحد نوآوري و شتابدهي(آفرينشگاه) است. پژوهشکده شزان شرايط و امکانات تحقيقاتي و آزمايشگاهي لازم را در خصوص اثبات و نمايش فناوري و همچنين ثبت اختراع براي محققان و پژوهشگران فراهم ميكند. آفرينشگاه شزان شامل بخشهاي پيش شتابدهي (رويداد نوآوردگاه و فضاي كاري اشتراكي)، شتابدهي محصول و شتابدهي بازار است كه علاوه بر خدمات و امکانات آزمايشگاهي بيان شده، خدمات ديگري مانند شبکه مربيگري چندوجهي؛ تامين سرمايه حمايتي و هوشمند؛ پشتيباني و رفاهي؛ شبکه سازي و بازاريابي را براي توسعه محصول و بازار در اختيار كارآفريناني قرار ميدهد كه قصد تحقق روياهاي كسب وكار خود را دارند. بازديد از شزان با همراهي و ميزباني مديرعامل اين مركز صورت پذيرفت و ايشان با اشراف كامل نسبت به زمينه هاي راه اندازي و اهداف تأسيس اين مركز، نسبت به تحليل فضاي كسب و كار در حوزه فناوري هاي همگرا و نيز چگونگي حمايت هاي شزان از ايده هاي نخبگان جوان پرداخت. جذابيت بحث هاي ارائه شده و نيز پرسش هاي متعدد بازديدكنندگان، زمان بازديد را ساعتی بيش از زمان مقرر كشاند و در پايان نخبگان بازديد كننده با رضايت از بازديد شزان را ترک كردند.