امید ملت

موسیقی با کلام
موسیقی بی کلام
متن شعر

بیا ای مرد میدان ای امید ملت و كشور

تو با رزم آوران و شاهدان همراه وهمسنگر

بیا ای نوجوان و ای جوان پاك و با ایمان

مهیا شو برای جبهه ای دیگر

سرود همدلی بر لب به دل نور خدا داری

تو را باد آفرین بر قلب پاك و جانروشنگر

كنون دشمن ز راهی تازه می آید به جنگ ما

به گوش جان شنو اینك صدای دلكش رهبر

هدف نسل جوان و نوجوان ماست ای یاران

كنون فكر تهاجم پرورانده خصم ما در سر

شبیخون می زند این بار بر فرهنگ و ارزش ها

تویی اینك جوان رزمنده این خط و اینمحور

بسیجی این زمان با علم و با ایمان مستحكم

علم بر دوش دارد جان به كف آماده درسنگر

شعار ماست یاران هم صدا و همره و همدل

همه در صحنه ایم اینك همه فرمانبررهبر

 

شاعر:ناشناس
آهنگساز:ناشناس